1. Úvod

Nezisková organizácia Centrum nadania, n.o. so sídlom Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava vznikla 25.1.2007 bola zaregistrovaná Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS-503/211/2007-NO.

Druh všeobecne prospešných služieb:

  • Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
  • Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
  • Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt sa zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

  • služby v oblasti organizácie kurzov, seminárov, besied, stretnutí
  • organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží, prehliadok
  • organizovanie mimoškolskej činnosti

služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

  • poskytovanie informácií o uvedených aktivitách,
  • poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín

a ďalšie služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa osobitého zákona:

  • ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej a pedagogickej činnosti,
  • záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie a iné vzdelávanie, ktorým účastník ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 5.06.2015 predloženú výročnú správu za rok 2014.

    2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2014 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia počas roka 2014 vykonávala nasledovné činnosti:

    a) Priame aktivity s deťmi, zamerané na rozvíjanie nadania

Ukončili sme projekt Detského N centra a teda skončila realizácia záujmových aktivít pre deti predškolského veku.

Pokračovali sme v stretnutiach rodičov detí s poruchou autistického spektra. Štyrikrát Centrum nadania zorganizovalo diskusné stretnutie mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom.

Pokračovali sme experimentálnom overovaní Programu rozvoja osobnosti intelektovo nadaných žiakov v úvodných ročníkoch základnej školy, schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1.9.2013. V júni 2014 sme vypracovali správu z prvého roku overovania experimentu a zaslali Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

V júli 2014 vyhovelo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR našej žiadosti o zaradenie Súkromného gymnázia pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA do siete škôl a školských zariadení. Následne sme 01.09.2014 otvorili prvý ročník vzdelávania nadaných žiakov v osemročnom gymnáziu.

Počas roku 2014 sme pokračovali v aktivitách súvisiacich so zriaďovateľskými povinnosťami voči Súkromnej základnej škole pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA a Súkromnému centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

    b) Informačná činnosť

Centrum nadania, n.o. zodpovedalo prostredníctvom elektronickej pošty na cca 80 dotazov, a realizovalo 180 osobných informačných stretnutí a jedno hromadné osvetové stretnutie.

    c) Osvetová činnosť

V priebehu roku sme inovovali – menili vzhľad aj obsah, webovej stránky centrumnadania.sk, prostredníctvom ktorej boli verejnosti sprostredkovávané informácie o aktivitách CENTRA NADANIA. Stránka nepretržite obsahovala odborné, osvetové informácie.

Naďalej spravujeme tiež živú stránku www.asperger.sk

V októbri sme zorganizovali celoslovenskú, dvojdňovú konferenciu: Aspergerov syndróm – výzva pre výchovu, vzdelávanie, vedu a psychoterapiu venovanú odbornej aj širokej verejnosti. Vydali sme zborník s rovnomenným názvom ISBN 978-80-971304-1-1

    d) 2% z daní

V apríli 2014 CENTRUM NADANIA n.o. zverejnilo v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2011, prijaté v roku 2012.

V decembri 2014 bolo CENTRUM NADANIA n.o. zaregistrované v Notárskom centrálnom registri ako organizácia oprávňujúca poberať 2 % z daní.

     e) Projekty

Nadačný fond Telekom pri Nadácia Pontis – Vieme to aj inak..... Hlavné mesto SR – Beží celá CENADA

    3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnu- tých.

Príloha č. 1 Súvaha – zaslané elektronicky Príloha č. 2 Zisky a straty – zaslané elektronicky
    4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
Príloha č. 3
    5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.
Príjmy a výdavky
počiatočný stav k 1.1. 2014:
v pokladni: 669,49€
na účte: 7177,07€
SPOLU: 7846,56€

Výdavky za rok 2014:

    1. na správu:

 a. služby (poplatky banke, pošta, notársky poplatok, obchodný vestník, potvrdenie o vedení účtu)  80,98€
 b. daň z úrokov:  0,80€

 

    2. Podľa všeobecne prospešných služieb:

Služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:                                    

 dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti       512 027€
Základná škola CENADA  499 489€
Gymnázium CENADA  11 394€
Centrum pedagog.-psych. poradenstva a prevencie  1 144€

 

konferencia

 

 (zborník, prenájom, ubytovanie, strava, cestovné)   4888,03€

 

z 2% príjmu z daní 11 049€

(osvetová činnosť prostredníctvom webových stránok, osvetová činnosť – realizácia konferencie, záujmové aktivity pre deti (robotický krúžok, šachový krúžok, kuchársky krúžok), senzorické stimulačné vybavenie pre deti autistického spektra, sociálne vzdelávanie pre deti autistického spektra, záujmové aktivity – (podporné vybavenie hrami, Montessori vybavenie, podpora projektov Vieme to aj inak... a Beží celá CENADA, Mikulášske balíky)

príspevok od organizácií  1 350€
 • Nadačný fond Telekom pri Nadácia Pontis – Vieme to aj inak.....  1000€
 • Hlavné mesto SR – Beží celá CENADA  350€

 

    3. SPOLU :   529 396,53 €
 1. Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2014:   8695,53€
 2. Konečný zostatok na účte k  31.12. 2014  1716,80€
 3. Konečný zostatok  spolu  k  31.12.2014.   10412,33€

    6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov.

Úorky v banke: 4,53€ 
Daň z úrokov:       0,80€

 

Ministerstvo vnúntra SR 397 487€
Hlavné mesto Bratislava-Mágistrát: 112 550€
Dotácie 112 200€
Projek:Beží celá CENADA 350€
Dary 3 422,86€

 

 
Nadačný fond Telekom pri Nadácia Pontis 1000€
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 2000€
ERNI s.r.o. 200€
Pani Dudášová 60€
Pán Ditrich 100€ 
Pedagogická fakulta UK, Bratislava 62,86€

 

Nadačný fond Telekom pri Nadácia Pontis 1000€
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 2000€
ERNI s.r.o. 200€
Pani Dudášová 60€
Pán Ditrich 100€ 
Pedagogická fakulta UK, Bratislav 62,86€


Príspevky:

Účastníci konferencie            

5 074,85€

 

Podiel zo zaplatenej dane 2%:   11 049,49€ 
 SPOLU:   531928,96€

 

 7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.

CENTRUM NADANIA n.o. nevlastní hmotný majetok. Majetok pozostáva iba z finančných prostriedkov na účte a v pokladni k 31.12.2014.

 8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.

V sledovanom období nedošlo k zmene a k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie.

 9. Ďalšie údaje určené správnou radou.

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

 10. Vyjadrenie revízora.

Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.

V Bratislave dňa

............................................
"Ing. Peter Jurášek, CSc.
"revízor CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave dňa

............................................

Výročnú správu za rok 2014 vypracovala
Mgr. Martina Mátychová, PhD.
riaditeľka CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave dňa

............................................
Mgr. Michaela Martinková
   členka správnej rady CENTRA NADANIA n.o.

2% a finančné dary použité v roku 2014

2% použité v roku 2014

osveta WEB Asperger 2014 17,99 €
  WEB Asperger 2015 17,99 €
  WEB centrum nadania 139 €
robotický krúžok základná doska do PC 43,92 €
  baterky 17,56 €
  Eduxe - WeDo programovacie lego - zostavy, softvér, licencia, výskumná súprava, námety na činnosti 2 227,14 €
kuchársky krúžok GUZZANTI - minirúra 145 €
sociálne vzdelávanie Story cubes Maxi, Príbehy z kociek 54,30 €
  penový šerm, hracie plachty, loptičky, farebný padák, tekuté presýpacie hodiny, telové vakyhmotnostné valce, diamantové gule, čarovné gule, senzorická savebnica, logické hry 693,29 €
  Funtano- kartová hra širšieho zamerania (sociálne prežívanie, verbalizácia, logika) 140 €
pomôcky na vyučivanie a vedenie záujmových rúžkov glóbusy, telúrium, slnečná sústava, plánovače dennej činnosti, Uhádni kto som? 958,30 €
  drevené magnetick stavebnice Drevoland 1 102,40 €
  kompas 65,88 €
   anglicke materiály - kartové hry 28,96 €
Montessori pomôcky priestorová stavebnica, videnie a vnímanie priestoru, symetria, krúžkové počítadlo, zvislé počítadlo 598,27 €
  včela - životný cyklus; životný cyklus zvierat, binomická kocka, geometrická tabuľa, farebné schody, tisícová kocka, trinomická kocka, úvodný podnos, odčítacia hadia hra, zlomky - výrezy 344,50 €
  polydron - inžinier pre 1.stupeň ZŠ 747 €
     
senzorické vybavenie valčeková šmykľavka, stláčacie valce, telový vak 1 032,95 €
  suchý bazén, loptičky 959 €
šachový deň úprava priestorov 549 €
projekt Bežecký deň štartovacie bloky, pištol 2,50 €
projekt Vieme to aj inak.... malá škola zraku a logiky, rámik miniLUK, Rámik bambino, hľadáme dvojice, porovnaj a priraď, HUBELINO Quadrolino Maxi 41,46 €
knižnica odborná - digitálna demencia 15,04 €
SPOLU   9 941,45 €
     

Úspešné projekty 2014

Hlavné mesto Bratislava: (350€) meracie koliesko 72
Bežecký deň megafón 76
  štartovací blok, pištol 202
Nadačný fond Telekom: (1000€) CD rozprávky, detské piesne 54,51
Vieme to aj inak.... malá škola zraku a logiky, rámik miniLUK, Rámik bambino, hľadáme dvojice, porovnaj a priraď, HUBELINO Quadrolino Maxi 20,49
  cd- rozprávky 23,97
  lampa UV 152
  magnetické kartičky, hodiny Timecoach, mag. Tabuľa s hodinami 297,75
  chrániče sluchu 124,3
  rolety IKEA 44,98
  MP3 prehrávače, magnetofón 282
SPOLU   1350

CENADA, n.o.
Martina Mátychová
Jana Jurášková
Michaela Martinková