1. Úvod

 

Nezisková organizácia CENTRUM NADANIA, n.o. so sídlom Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava vznikla 25.1.2007 bola zaregistrovaná Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS-503/211/2007-NO.

Druh všeobecne prospešných služieb

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby:

v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

• služby v oblasti organizovania kurzov, seminárov, konferencií, besied, stretnutí
• organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží, prehliadok
• organizovanie mimoškolskej činnosti

v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

• poskytovanie informácií o uvedených aktivitách
• poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 31.05.2016 predloženú výročnú správu za rok 2015.

   2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2015 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia počas roka 2015 vykonávala nasledovné činnosti:

V oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

• Projekt Detského N centra – obnovili sme záujmové aktivity venované predškolákom. Realizovali sa 1krát týždenne a ich cieľom bolo saturovať potreby nadaných detí v oblasti práce s informáciami.
• Projekty pre deti CENADA – woodpack – hudobný krúžok; Beží celá CENADA; jarný a jesenný šachový festival; kuchársky krúžok; bicyklový maratón; knižnica; Deň detí, senzorcká miestnosť
• Pokračovali sme v stretnutiach rodičov detí s poruchou autistického spektra. Štyrikrát Centrum nadania zorganizovalo diskusné stretnutie mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom.
• Pokračovali sme experimentálnom overovaní Programu rozvoja osobnosti intelektovo nadaných žiakov v úvodných ročníkoch základnej školy, schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1.9.2013. V júni 2015 sme vypracovali správu z druhého roku overovania experimentu a zaslali Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
• Počas roku 2015 sme pokračovali v aktivitách súvisiacich so zriaďovateľskými povinnosťami voči Súkromnej základnej škole pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA, Súkromnému centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Súkromnému gymnáziu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA.

V oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

• Prostredníctvom elektronickej pošty sme zodpovedali na cca 65 dotazov, a realizovalo 150 osobných informačných stretnutí a tri hromadné osvetové stretnutie.
• V priebehu roku sme dopĺňali a inovovali obsah webovej stránky www.centrumnadania.sk, prostredníctvom ktorej boli verejnosti sprostredkovávané informácie o aktivitách CENTRA NADANIA. Stránka nepretržite obsahovala odborné, osvetové informácie.
• Naďalej spravujeme tiež živú stránku www.asperger.sk

Ďalšie aktivity

V roku 2015 CENTRUM NADANIA n.o.

• zverejnilo v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2012, prijaté v roku 2013.
• sa zaregistrovalo v Notárskom centrálnom registri ako organizácia oprávňujúca poberať 2 % z daní.
• zapojilo sa do zamestnaneckého projektu - Západoslovenská energetika - Kniha nám podáva ruku, Knižnica CENADA – projekt sa zrealizoval

   3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnu- tých.

Príloha č. 1 Súvaha – zaslané elektronicky
Príloha č. 2 Zisky a straty – zaslané elektronicky

   4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Príloha č. 3

   5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.

počiatočný stav k 1.1. 2015:

 v pokladni:  8 695,53€
 na účte:  1 716,80€
 SPOLU:  10 412,33€

Výdavky za rok 2015:

                           1. na správu:

                                     a. služby (poplatky banke, pošta, notársky poplatok, obchodný vestník, potvrdenie o vedení účtu)

1 140,50€

                                     b. daň z úrokov:

0,59€

                          2. Podľa všeobecne prospešných služieb:

Služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

 

dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti          562521,00€

• Základná škola CENADA 500033,00 €
• Gymnázium CENADA 61531,00 €
• Centrum pedagog.-psych. poradenstva a prevencie 957,00 €

z 2% príjmu z daní

(osvetová činnosť prostredníctvom webových stránok, osvetová činnosť – realizácia konferencie, záujmové aktivity pre deti (robotický krúžok, šachový krúžok, kuchársky krúžok), senzorické stimulačné vybavenie pre deti autistického spektra, sociálne vzdelávanie pre deti autistického spektra, záujmové aktivity – (podporné vybavenie hrami, Montessori vybavenie, podpora projektov Vieme to aj inak... a Beží celá CENADA, Mikulášske balíky)

10275,45 €

príspevok od organizácií

Západoslovenská energetika 400€

                       3. SPOLU : 576 226,82 €

 1. Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2015:  1 375,72€
 2. Konečný zostatok na účte k 31.12. 2015:  7 926,70€
 3. Konečný zostatok spolu k 31.12.2015:  

    6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov.

 Úroky v banke:  3,41€

 

 Dotácie SR  562521,00 €
 Hlavné mesto Bratislava- Magistrát :  normatívna dotácia  100 064 €
 Krajský školský úrad:  normatívna dotácia  435 022 €
 Okresný úrad:  nenormatívna dotácia  27 435,00 €

 

 dary:  1967,57 €
 Západoslovenská energetika  400€
 Pani Steltenpohlová  300€
 Pán Tuška  220€
 Pán Tkáč  50€

Príspevky:

 Podiel zo zaplatenej dane 2%:  10 860,21 €
 SPOLU:  575 352,19€

   7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.

CENTRUM NADANIA n.o. nevlastní hmotný majetok. Majetok pozostáva iba z finančných prostriedkov na účte a v pokladni k 31.12.2015.

   8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.

V sledovanom období nedošlo k zmene a k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie.

   9. Ďalšie údaje určené správnou radou.

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

  10. Vyjadrenie revízora.

Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.

V Bratislave

........................................................
Ing. Peter Jurášek, CSc.
revízor CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave

 

........................................................

Výročnú správu za rok 2015 vypracovala
Mgr. Martina Mátychová, PhD.
riaditeľka CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave

........................................................
Mgr. Michaela Martinková
    členka správnej rady CENTRA NADANIA n.o.

2% a finančné dary použité v roku 2015

2% použité v roku 2015

zámer nákup 2%
didaktické pomôcky glóbusy, telúrium, slnečná sústava, plánovače dennej činnosti, Uhádni kto som? 191,66
  fyzikálne pomôcky 206,79
  skladacky MATADOR 3585,58
projekt bubienky woodpack - bubienky, seminár HV 2220
stabilizačné pomôcky detské trampolíny 454,24
senzorické vybavenie vysoký podstavec podšmýkaľku 355
šach šachové hodiny 1296
projekt knižnica knihy 420,35
kuchársky krúžok chladnička, varné dosky 293,68
  rýchlovarná kanvica 29,5
  sdvičovač 45,99
  kuchynské vybavenie -nábytok, náradie 297,19
  kuchynské náradie 5,13
  kuchynské vybavenie 28
  kuchynské vybavenie -nábytok, náradie 253,85
  kuchynský drez 26,5
  ručný mixér 17,89
  obrus 13,75
projekt Beží celá CENADA materiál na výrobu pamatných odznakov 90
  občerstvenie 226,11
  tanieriky 7
  uhlie, lyžičky 32,06
  podpalovač 5,2
osveta web hosting 139,01
  web host.CENADA 19,92
  antivirus 2ročná licencia 1037,4
projekt bicyklový maratón občerstvenie 96,9
deň deti občerstvenie 110,88
SPOLU   11505,58
     

Úspešné projekty 2015

Západoslovenská energetika Kniha nám podáva ruku, Knižnica CENADA – trávenie voľného času (knižné tituly, čítačka kódov) 400
pani Stelpenpohlová knižné tituly 300
SPOLU   700

CENADA, n.o.
Martina Mátychová
Jana Jurášková
Michaela Martinková