Čo je cieľom


Centrum nadania, n.o. vzniklo 25.januára 2007 s cieľom poskytovať informácie rodičom aj odborníkom, odborné poradenstvo v oblasti intelektového nadania vrátane nadania v spojení s nejakým problémom (poruchy učenia, poruchy správania, autizmus, asperger) a realizovať starostlivosť o rozvoj nadania a osobnosti týchto detí. Základom sú nasledovné aktivity.


Škola pre nadané deti CENADA


Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, komplexná, odborná, celodenná starostlivosť o nadané dieťa, resp. nadané deti. Podstatou je, že starostlivosť je zameraná aj na poruchy učenia, poruchy správania, autizmus, aspergerov syndróm . Súčasťou je experiment - úvodný ročník, vzdelávanie nadaných predškolákov.

Detské N centrum


Detské N centrum, organizovanie aktivít a starostlivosť o predškolákov s cieľom podpory a rozvíjania intelektového nadania. Cieľom je aj predbežná pedagogická diagnostika.

Odborné poradenstvo


Odborné poradenstvo, poskytovanie informácií a poradenstva odborníkom a rodičom z oblasti výchovy a vzdelávania intelektovo nadaných detí. Poskytujeme osobné poradenstvo, elektronické poradenstvo ale aj telefonické poradenstvo, organizujeme odborné prednášky, a tiež poskytujeme informácie na našej web-stránke Centra nadania (napr. podstránka anotácie).