Cenník  platný od 20.04.2017

Diagnostika intelektových schopností detí školského a predškolského veku (od troch rokov)  125 €
Diagnostika školskej zrelosti  30 €
   
Diagnostika – Deficity čiastkových funkcií podľa B. Sindelarovej  
Úvodná diagnostika a zostavenie plánu  60 €
Kontrolné stretnutia  16 €
Mačka Mňau  30 €
Diagnostika porúch učenia – dyslexia, dysortografia a dyskalkúlia  90 - 120 €
Vypracovanie Individuálneho výchovno - vzdelávacieho plánu  10 €
Program Bilaterálnej integrácie – diagnostika, nastavenie a nácvik cvičení  65 €
Program Bilaterálnej integrácie - 30minutové cvičenie  15 €
Individuálna špeciálno-pedagogická reedukácia  15 €/hodina
Poradenské stretnutie  15 €/každá začatá polhodina