Cenník  platný od 01.09.2019

Diagnostika intelektových schopností detí školského a predškolského veku (od troch rokov)  125 €
Diagnostika školskej zrelosti  30 €
Test prediktorov gramotnosti  30 €
   
Diagnostika – Deficity čiastkových funkcií podľa B. Sindelarovej  
Úvodná diagnostika a zostavenie plánu  60 €
Kontrolné stretnutia  20 €
Mačka Mňau  30 €
Diagnostika porúch učenia – dyslexia, dysortografia a dyskalkúlia  60 - 90 €
Vypracovanie Individuálneho výchovno - vzdelávacieho plánu  20 - 60 €
Diagnostika a terapia neuromotorickej nezrelosti (podľa metódy INPP)  30 €
Vstupná diagnostika, interpretácia a zadanie cvičení  100 €
Vyhotovenie podrobnej písomnej správy  15 €
Kontrolné testovanie, úprava cvičení  60 €
Program Bilaterálnej integrácie – diagnostika, nastavenie a nácvik cvičení  65 €
Program Bilaterálnej integrácie - 30minutové cvičenie  15 €
Individuálna špeciálno-pedagogická reedukácia  30 €/hodina
Poradenské stretnutie  30 €/hodina