Ide o komunikáciu, založenú na dôvere k človeku a na vnímaní každej ľudskej bytosti ako rovnocennej. Dospelý nejedná s dieťaťom z pozície sily a autority, ale rešpektuje autonómiu a dôstojnosť dieťaťa. Takáto komunikácia sa očakáva aj smerom od dieťaťa.

Kým podstatou autoritatívneho prístupu je používanie mocenských nástrojov (kontrola, trest, odmena), založených na vzťahu nadradenosti a podradenosti, ktorej cieľom je poslušnosť,

rešpektujúci prístup je založený na rovnocennosti a rešpektovaní dôstojnosti dieťaťa, pričom cieľom je zodpovednosť.

Podstatou autoritatívnej výchovy je také konanie, ktoré vyžaduje autorita. Podstatou rešpektujúcej výchovy je konanie na základe vnútorne prijatých hodnôt a noriem správania.

Rozdiel medzi autoritatívnou a rešpektujúcou výchovou je  v spôsobe, akým sa stanovujú pravidlá a hranice.

Kým pre autoritatívny prístup sú typické hrozby, poučovanie, zameranie na chyby, vyhrážanie, výčitky, urážky, ponižovanie, podmieňovanie (odmenou, trestom), porovnávanie, hodnotenie,

pri rešpektujúcom prístupe sa uplatňuje informovanie, vecný popis, spätná väzba, možnosť voľby, akceptácia emócií dieťaťa, spoluúčasť dieťaťa na riešení problému, spoločné hľadanie možností, prirodzené dôsledky.

Kým pri autoritatívnej výchove autorita vyžaduje určité správanie na základe moci, pri rešpektujúcej výchove dospelý ponúka pomoc a spoluprácu dieťaťu pri jeho konaní.

Pre ilustráciu porovnávame oba prístupy pri riešení konkrétnej situácie na vyučovaní:

Autoritatívny prístup

Rešpektujúci prístup

Zákazy

Popis, konštatovanie

Prestaň vyrušovať! 

Teraz vyrušuješ...

Vyhrážanie

Prirodzené dôsledky

Ak neprestaneš, dostaneš poznámku!

Možno ti ujde nejaká dôležitá informácia.

Trest

Popis, nedokončená veta

Za to vyrušovanie zostaneš po škole a napíšeš tridsaťkrát „na hodine nemám vyrušovať“.

Všimla som si, že si túto hodinu dosť vyrušoval....

Dieťa pravdepodobne zdôvodní svoje konanie.

Akceptácia pocitov, vyjadrenie vlastných potrieb a potrieb druhých

To si viem predstaviť, že ťa to nudilo. Niektorí spolužiaci ešte potrebujú precvičovanie a svojím rušením si im to sťažoval. A aj mne sa ťažko pracovalo s deťmi.

Návrh na spoluúčasť, pomoc

Čo by sme s tým mohli nabudúce spraviť, aby si sa ty nenudil a zároveň aby ostatní mohli nerušene pracovať?

Dieťa dá nejaké návrhy, pedagóg tiež.

Možnosť výberu

Tak si to zhrňme: ak opäť nastane taká situácia, môžeš (si vypýtať iné úlohy,  riešiť svoj projekt,...)

 

Viac informácií: