Projekt Erasmus+: Nové prístupy a využívanie technológií na hodinách anglického jazyka /Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania; realizovaný od 1.6.2017 do 31.5.2018.

Ciele mobilitného projektu vychádzali z identifikovania potrieb našej organizácie na troch úrovniach:

1.) úroveň individuálneho rozvoja pedagógov: cieľ: získanie nových kompetencií a skúseností našich zamestnancov, ktoré prispejú k ich osobnému rozvoju a tiež k posilneniu ich odbornosti

2.) úroveň rozvoja školy smerom dovnútra: cieľ: inovovať vyučovacie metódy a prístupy, najmä v jazykovom vzdelávaní a vo využívaní nových technológií

3.) úroveň rozvoja školy smerom navonok: cieľ: zapojiť školu do medzinárodných sietí a nadviazať partnerstvá pre budúcu ďalšiu medzinárodnú spoluprácu na európskej úrovni

Výstupy projektu:

  1. realizovaná mobilita dvoch angličtinárok v Írsku v čase od 3. – 17. júla pobyt na jazykovej škole Bridge Mills Language School v Galway a absolvovanie kurzov Teacher´s refresher course a Innovative teaching methods
  2. zrealizované informačné stretnutie pedagógov o projekte pre kolegov v sept. 2018
  3. inštalovanie informačnej Erasmus+ nástenky v priestoroch školy
  4. inovované učebné plány
  5. nadviazanie spolupráce s jazykovou školou Bridge Mills Language School v Galway
  6. zrealizovanie jazykového pobytu pre 35 žiakov našej školy v Galway v apríli 2018
  7. zaregistrovanie školy na portáli e-twinning – ako východisko pre budúce medzinárodné projekty