CENTRUM NADANIA, n.o.

 

Zamestnanecký projekt bol realizovaný v čase od 1.2.2016 do 31.5.2016 vďaka podpore Nadácie VÚB, ktorá prispela sumou 2500 €.
Cieľom bolo vytvoriť relaxačné prostredie, do ktorého môžu v čase vyučovania a v čase školského klubu vstupovať deti s pocitmi senzorického a sociálneho predráždenia a dopriať si čas pre nadobudnutie emocionálnej stability. Čas relaxácie umožňuje deťom opätovne sa vrátiť do aktívneho procesu v prostredí školy, prípadne zotrvať v školskom prostredí dlhšie.
Projekt Nadácie VÚB bol oficiálne ukončený 31.5., ale v skutočnosti jeho funkcia pretrváva a bude využívaná aj v nasledujúcich školských rokoch ako súčasť práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Touto cestou ďakujeme pani Kráľovej, vďaka ktorej sme sa mohli do projektu zapojiť a Nadácií VÚB, že projekt podporila.

Fotogaléria