Odborné informácie

Poruchy učenia - Prejavy


  >   Prejavy špecifických porúch učenia počas osvojovania schopností čítať, písať, počítať

  >   Prejavy deficitov kognitívnych funkcií

 


Prejavy špecifických porúch učenia počas osvojovania schopností čítať, písať, počítať

Prispôsobenie sa požiadavkám prostredia podľa svojich potrieb, je závislé od schopnosti myslieť a prijímať nové informácie. Táto adaptácia vypovedá o inteligencii, ktorá však nemá priamy vplyv na samoodstránenie porúch učenia. Môže dôjsť k istému zahmlievaniu, prekrívaniu problematickej oblasti, avšak záleží od závažnosti špecifickej poruchy učenia.

Dyslexia je porucha, ktorá postihuje schopnosti čítania. Dieťa lúšti písmená a hláskuje, nadmerne dlho slabikuje, domýšľa si slová. Dyslektik môže zvládnuť čítanie, prevádza tvar slova na zvukovú podobu ale nie je schopný pochopiť obsah čítaného textu. Najčastejšími chybami je zámena písmen, ktoré sú tvarovo, alebo zvukovo podobné.

Dysgrafia je porucha, ktorá postihuje grafické prevedenie písaného prejavu. Oblasti, v ktorých sa prejavuje:

  • Dieťa si len ťažko pamätá tvary písmen, s problémami ich napodobňuje.
  • Písmo je príliš veľké, malé, často obtiažne čitateľné.
  • Problematické napodobňovanie písmen a pomalé vybavovanie tvarov písmen pretrváva aj do vyžších ročníkov.
  • Žiak často škrtá, prepisuje písmená.
  • Písomný prejav je neupravený.
  • Neúmerne pomalé tempo písania.
  • Celé písanie vyžaduje neúmerne veľa energie, a času.

Dysortografia je porucha v pravopisnej oblasti. Prejavuje sa zvýšeným počtom dysortografických chýb, teda v rozlišovaní krátkych a dlhých samohlásiek, v rozlišovaní slabík dy-di, ty-ti, ny-ni, v rozlišovaní sykaviek, môže vynechávať, pridávať, prešmykovať písmená alebo slabiky. Okrem týchto chýb nastávajú problémy pri osvojovaní gramatického učiva a v samotnej aplikácií pravopisu.

Dyskalkúlia je porucha v oblasti matematických schopností. Problém nastáva pri:

  • osvojovaní matematických pojmov,
  • pri chápaní a prevádzaní matematických operácií,
  • môže byť narušená matematická logika a dieťa nechápe postupy,
  • pri písaní matenatických znakov,
  • pri čítaní matematických symbolov,
  • pri označovaní množstva,
  • pri matematickej manipulácií s konkrétnymi predmetmi (tvorenie skupín predmetov, porovnávanie množstva..) alebo nakreslenými symbolmi.


Prejavy deficitov kognitívnych funkcií

Málokedy sa vyskytuje deficit izolovane, častejšie ide o kombináciu deficitov. Zelinková (2003,s.47) zhrnula tieto prejavy do niekoľkých oblastí.

Zraková percepcia, priestorová orientácia

Deficity sa prejavujú:

  • zámenou písmen, číslic, grafických znakoch,
  • pomalým čítaním,
  • problémamy v geometrii, pri rozlišovaní útvarov a pomocných čiar, osovej a stredovej súmernosti,
  • nedostatky v orientácií na mape,
  • slabý písomný prejav v matematických operáciách,
  • problémy s orientáciou na strane, v knihe.

Sluchová percepcia

  • Nedostatočná sluchová analýza, syntéza a diferenciácia.
  • Nepresné sluchové vnímanie deformuje vnímanie a pochopenie hovorenej reči.
  • Nediferencovaná reč spôsobí nediferencované myslenie.
  • Nepresné vnímanie cudzieho jazyka spôsobí problémy pri opakovaní slov, viet. Z toho vyplynie problém v čítaní, písaní a konverzácií.
  • Pripája sa oslabená verbálna pamäť.

Automatizácia

  • Prvá sa prejavý porucha automatizácie v spojení hláska-písmeno, neskôr pri automatizácií čítania celých slov.
  • Gramatické učivo sa naučia, ale poznatky automaticky nepoužijú musia nad nimi aj po nácvikoch premýšľať.
  • Neschopnesť zautomatizovať slovíčka, slovné spojenia, číslovky, dni v týždni v cudzom jazyku.
  • Nedostatočná automatizácia pohybových schopností spolu s problémami v serialite.

Pamäť

  • Poruchy krátkodobej mapäte spôsobujú neschopnosť zachytiť práve vypovedané fakty. Pri počítaní z pamäti si musia zapisovať medzisúčty.
  • Pri oslabení pracovnej pamäte, kde je skombinovaná krátkodobá a dlhodobá pamäť, dieťa nedokáže podržať viac informácií súčasne.
  • Pri oslabení dlhodobej pamäti sa musia neustále poznatky opakovať inak ich dieťa zabudne.

Koncentrácia pozornosti

  • Dieťa sa sústredí krátkodobo, nedokoncí úlohu.
  • Dieťaťu dlho trvá, kým sa začne sústrediť.
  • Môže nastať kombinácia vyššie uvedených stavov.

Motorika a grafomotorika

  • Nedostatočný rozvoj grafomotoriky sa môže prejaviť pomalým písaním, ťažkosťami pri opisivaní tvarov písmen.
  • Problémy sa objavia v predmetoch kde je potrebná aspoň čiastočná zručnosť. Napríklad v geometrii, pri manipulácií s predmetmi, ktorá je východiskom pre chápanie matematických pojmov a operácií, ale aj na telesnej výchove.