SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

 

 Cenník  platný od 01.04.2023

Diagnostika intelektových schopností detí školského a predškolského veku (od troch rokov) 125€
  
Diagnostika školskej zrelosti (+ diagnostika k predčasnému zaškoleniu) 60€ (+65€)
  
Test prediktorov gramotnosti 30€
   
Diagnostika porúch učenia – dyslexia, dysortografia a dyskalkúlia 90 - 120€
   
Diagnostika porúch autistického spektra (PAS) 270€
   
Diagnostika a terapia neuromotorickej nezrelosti (podľa metódy INPP)  
- Dotazník a vstupný rozhovor 30€
- Vstupná diagnostika, interpretácia a zadanie cvičení 100€
- Vyhotovenie podrobnej písomnej správy 25€
- Kontrolné testovanie, úprava cvičení 60€
  
Diagnostika a program bilaterálnej integrácie - pohybový program zameraný na prepájanie
pravej a ľavej hemisféry. 65€
- Program Bilaterálnej integrácie – 30 minutové 15€
   
Diagnostika a terapeutický program senzorickej integrácie  
- Senzomotorický stimulačný program – návrh cvičení na doma 30€/hodina
- Senzomotorický stimulačný program – individuálne cvičenie s dieťaťom 30€/45min.
- Senzomotorický stimulačný program – individuálne cvičenie s dieťaťom 280€/10 stretnutí
   
Diagnostika – Deficity čiastkových funkcií podľa B. Sindelarovej
- Úvodná diagnostika a zostavenie plánu 60€
- Kontrolné stretnutia 20€
  
Vystavenie kópie správy z vyšetrenia (vyžaduje overenie totožnosti zákonného zástupcu dieťaťa)
- nepodpísaná kopia správy mailom 10€
- podpísaná kópia správy 25€
- kópia správy poslaná poštou 30€
- duplicitná interpretácia 30€
   
Mačka Mňau 30€
    
Vypracovanie podporných opatrení 20 - 60€
    
Individuálna špeciálno-pedagogická reedukácia 30€/hodina
    
Poradenské stretnutie  (každá ďalšia začatá polhodina + 20€)   30€/polhodina
    
Snoezelen – biela terapeutická miestnosť 30€/45min.
- Žiaci SZŠ CENADA a SG CENADA do 15:00 15€/hodina
    
Priama psychologická práca s klientom   50€/ 50min.