Súkromné gymnázium

 

Projekt Erasmus+: Nové prístupy a využívanie technológií na hodinách anglického jazyka /Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania; realizovaný od 1.6.2017 do 31.5.2018.

Ciele mobilitného projektu vychádzali z identifikovania potrieb našej organizácie na troch úrovniach:

1.) úroveň individuálneho rozvoja pedagógov: cieľ: získanie nových kompetencií a skúseností našich zamestnancov, ktoré prispejú k ich osobnému rozvoju a tiež k posilneniu ich odbornosti

2.) úroveň rozvoja školy smerom dovnútra: cieľ: inovovať vyučovacie metódy a prístupy, najmä v jazykovom vzdelávaní a vo využívaní nových technológií

3.) úroveň rozvoja školy smerom navonok: cieľ: zapojiť školu do medzinárodných sietí a nadviazať partnerstvá pre budúcu ďalšiu medzinárodnú spoluprácu na európskej úrovni

Výstupy projektu:

  1. realizovaná mobilita dvoch angličtinárok v Írsku v čase od 3. – 17. júla 2017 pobyt na jazykovej škole Bridge Mills Language School v Galway a absolvovanie kurzov Teacher´s refresher course a Innovative teaching methods
  2. zrealizované informačné stretnutie pedagógov o projekte pre kolegov v sept. 2017
  3. inštalovanie informačnej Erasmus+ nástenky v priestoroch školy
  4. inovované učebné plány
  5. nadviazanie spolupráce s jazykovou školou Bridge Mills Language School v Galway
  6. zrealizovanie jazykového pobytu pre 35 žiakov našej školy v Galway v apríli 2018

zaregistrovanie školy na portáli e-twinning – ako východisko pre budúce medzinárodné projekty

 

CENADA v Írsku.

V dňoch 10.- 19. 4. 2018 sa 35 žiakov zo sekundy, tercie a kvarty a 4 pedagógovia našej školy zúčastnili jazykovo – poznávacieho pobytu v Írsku. Prvý deň sme strávili prehliadkou hlavného mesta Dublin a potom sme sa presunuli na západné pobrežie, do mesta Galway. V dopoludňajších hodinách sme navštevovali hodiny angličtiny na jazykovej škole Bridge Mills Language School a popoludní sme skúmali mesto, jeho pamätihodnosti a atrakcie (múzeum, akvárium a iné). Absolvovali sme aj tri celodenné výlety: na Mohérové útesy, do národného parku Conemara a loďou na ostrov Aran Inishmore. Pobyt bol pre všetkých nezabudnuteľným a obohacujúcim zážitkom, ktorý by sme radi v nasledujúcich rokoch zopakovali.