Súkromná základná škola

Základné kritériá prijímania

Postup pri prijímaní

Potvrdenie všeobecného intelektového nadania

Dôležité termíny

 

Základné kritériá prijímania

 

 1. diagnostikovanie všeobecného intelektového nadania Centrom poradenstva a prevencie (CPP)
 2. voľné miesto v danom ročníku
 3. minimálne jednotretinové zastúpenie dievčat/chlapcov
 4. v prípade novovznikajúcej triedy poradové číslo v zozname záujemcov  pridelené po zaslaní elektronickej prihlášky, účasť rodičov na informatívnom stretnutí
 5. maximálne dve nadané deti  s pervazívnou vývinovou poruchou v triede
 6. poznávací pobyt dieťa na vyučovaní 

 

Postup pri prijímaní

 

 1. poslanie elektronického formuláru
 2. odovzdanie správy z Centra poradenstva a prevencie s diagnostikou všeobecného intelektového nadania
 3. absolvovanie (hromadného) informatívneho stretnutia o filozofii, metódach a formách CENADA
 4. poznávací pobyt dieťaťa na vyučovaní (3 -5 dní)
 5. stretnutie rodičov dieťaťa a školy s cieľom pomenovať možnosti spolupráce 
 6. podpísanie zmluvy a vystavenie rozhodnutia o prijatí 

 

Potvrdenie všeobecného intelektového nadania

 

Na prijatie žiaka do SZŠ CENADA je potrebné predložiť správu z Centra poradenstva a prevencie  (ďalej len CPP), ktorá potvrdí všeobecné intelektové nadanie žiaka.

V prípade záujmu o diagnostiku v našom CPP CENADA  sa môžete objednať prostredníctvom formuláru, diagnostika je u nás spoplatnená.

V štátnych CPP je testovanie všeobecného intelektového nadania bez poplatku rodiča (hradená je dotáciou zo štátneho rozpočtu)

 

Dôležité termíny

 

Prijímanie do 1. ročníka SZŠ CENADA k 1.septembru

 

-         od 15.9.

Prijímanie elektronických prihlášok  pre nasledujúci školský rok.

-         do 31.1

Žiaci druhého úvodného ročníka SZŠ CENADA - odovzdanie správ  s diagnostikou všeobecného intelektového nadania.

-          február

Hromadné informatívne stretnutie rodičov pred prijatím do 1. ročníka SZŠ CENADA. Účasť na stretnutí aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa je jednou z podmienok prijatia. Termín stretnutia je oznámený rodičom prostredníctvom emailu alebo je zverejnený na web stránke v časti Aktuality a oznamy. 

-          do 15.2.

Podpisovanie zmlúv s rodičmi žiakov druhého úvodného ročníka CENADA, postupujúcich do 1. ročníka v nasledujúcom školskom roku. 

-          do 28.2. 

Odovzdanie správ s diagnostikou všeobecného intelektového nadania, umožňujúce prijatie do 1. ročníka – týka sa budúcich žiakov so zoznamu záujemcov.

-          od 1.4.

Realizácia poznávacích pobytov budúcich žiakov, následný rozhovor zákonných zástupcov s vedením školy, v prípade pomenovania možnej spolupráce podpísanie zmluvy a vystavenie rozhodnutia o prijatí.  

 

Prijímanie do úvodných ročníkov SZŠ CENADA k 1. septembru

-          od 15.9.

Prijímanie elektronických prihlášok  pre nasledujúci školský rok.

-           apríl 

Stretnutie s rodičmi budúcich žiakov CENADA zo zoznamu záujemcov, vytvoreného na základe prijatia elektronických prihlášok. Účasť na stretnutí aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa je jednou z podmienok prijatia. Termín stretnutia je oznámený rodičom prostredníctvom emailu alebo je zverejnený na web stránke v časti Aktuality a oznamy.

-          do 15.4. 

Odovzdanie správ potvrdzujúcich všeobecné intelektové nadanie, umožňujúce prijatie do školy  pre žiakov s intelektovým nadaním.

-          od 16.4. 

Realizácia poznávacích pobytov budúcich žiakov, následný rozhovor zákonných zástupcov s vedením školy, v prípade pomenovania možnej spolupráce podpísanie zmluvy a vystavenie rozhodnutia o prijatí.