Súkromná základná škola

Základné kritériá prijímania

Postup pri prijímaní

Potvrdenie všeobecného intelektového nadania

Dôležité termíny

 

Základné kritériá prijímania

 

  1. diagnostikovanie všeobecného intelektového nadania Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)
  2. voľné miesto v danom ročníku
  3. minimálne jednotretinové zastúpenie dievčat/chlapcov
  4. v prípade novovznikajúcej triedy poradové číslo v zozname záujemcov  pridelené po zaslaní elektronickej prihlášky
  5. v prípade už existujúcej triedy, maximálne dve nadané deti  s pervazívnou vývinovou poruchou

 

Postup pri prijímaní

 

  1. poslanie elektronického formuláru
  2. odovzdanie správy z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie s diagnostikou všeobecného intelektového nadania
  3. absolvovanie (hromadného) informatívneho stretnutia o filozofii, metódach a formách CENADA
  4. osobný pohovor
  5. podpísanie zmluvy

 

Potvrdenie všeobecného intelektového nadania

 

Na prijatie žiaka do SZŠ CENADA je potrebné predložiť správu z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  ( ďalej len CPPPaP), ktorá potvrdí všeobecné intelektové nadanie žiaka.

V prípade záujmu o diagnostiku v našom CPPPaP CENADA  sa môžete objednať prostredníctvom formuláru, diagnostika je u nás spoplatnená.

V štátnych CPPPaP  je testovanie všeobecného intelektového nadania bez poplatku rodiča (hradená je dotáciou zo štátneho rozpočtu), podobne ako vo Výskumnom ústave detskej psychológia a patopsychológie (VUDPaP).  VUDPaP je  metodicky nadriadenou inštitúciou CPPPaP a preto diagnostiku uznáme a v našej CPPPaP CENADA potvrdíme.

Môže sa stať, že niektoré CPPPaP nemajú k dispozícií vhodný testovací materiál pre deti mladšie ako 5 rokov a 4 mesiace a teda nemajú ako diagnostikovať intelektové schopnosti detí pod touto vekovou hranicou. 

 

Dôležité termíny

 

Prijímanie do 1. ročníka SZŠ CENADA k 1.septembru

 

-         od 15.9.

Prijímanie elektronických prihlášok  pre nasledujúci školský rok.

-          február

Hromadné informatívne stretnutie rodičov pred prijatím do 1. ročníka SZŠ CENADA. Účasť na stretnutí aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa je jednou z podmienok prijatia. Termín stretnutia je oznámený rodičom prostredníctvom emailu alebo je zverejnený na web stránke v časti Aktuality a oznamy.

-          do 28.2.

Žiaci druhého úvodného ročníka SZŠ CENADA - odovzdanie správ  s diagnostikou všeobecného intelektového nadania.

-          od 28.2.

Osobný pohovor s rodičmi zameraný na zistenie miery kompatibility filozofie, prístupov a cieľov CENADA s očakávaniami rodičov.

-          do 15.3.

Podpisovanie zmlúv s rodičmi žiakov druhého úvodného ročníka CENADA, postupujúcich do 1. ročníka v nasledujúcom školskom roku.

-          apríl

Stretnutie s rodičmi budúcich prvákov zo zoznamu záujemcov, vytvoreného na základe elektronických prihlášok.

-          do 15.5.

Odovzdanie správ s diagnostikou všeobecného intelektového nadania, umožňujúce prijatie do 1. ročníka – týka sa budúcich žiakov so zoznamu záujemcov.

-          do 15.5.

Osobný pohovor s rodičmi zameraný na zistenie miery kompatibility filozofie, prístupov a cieľov CENADA s očakávaniami rodičov.

-          máj

Podpisovanie  zmlúv s rodičmi  budúcich prvákov zo zoznamu záujemcov, vytvoreného na základe elektronických prihlášok.

Prijímanie do úvodných ročníkov SZŠ CENADA k 1. septembru

-          od 15.9.

Prijímanie elektronických prihlášok  pre nasledujúci školský rok.

-           máj

Stretnutie s rodičmi budúcich žiakov CENADA zo zoznamu záujemcov, vytvoreného na základe prijatia elektronických prihlášok. Účasť na stretnutí aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa je jednou z podmienok prijatia. Termín stretnutia je oznámený rodičom prostredníctvom emailu alebo je zverejnený na web stránke v časti Aktuality a oznamy.

-          do 10.6.

Odovzdanie správ potvrdzujúcich všeobecné intelektové nadanie, umožňujúce prijatie do školy  pre žiakov s intelektovým nadaním.

-          do 31.6.

Podpis zmluvy.