Súkromná základná škola

Program výchovy a vzdelávania detí v predškolskom veku sa u nás realizuje v dvoch ročníkoch: prvý úvodný ročník (pre deti od štyroch rokov) a druhý úvodný ročník (pre deti od piatich rokov).

Úvodné ročníky sú určené pre deti, ktoré vzhľadom na svoje intelektové nadanie nenachádzajú dostatočnú saturáciu kognitívnych potrieb v bežnej materskej škole alebo u ktorých sa prejavujú (alebo je predpoklad prejavenia) znaky rizikového vývinu (napr. asynchronický vývin, adaptačné problémy v bežnej materskej škole, neštandardné emocionálne alebo sociálne prejavy).

Úvodné ročníky sa realizujú na základe experimentálneho overovania, schváleného ministerstvom školstva.

Cieľom úvodných ročníkov je poskytnutie adekvátnych kognitívnych podnetov deťom, pedagogická diagnostika prípadných rizikových prejavov  a práca s osobnosťou dieťaťa. Neočakáva sa vopred stanovený výkon – podnety sú predkladané a nechávame na dieťati, do akej miery získané skúsenosti spracuje.

Súčasťou programu úvodných ročníkov je aj sociálno-emocionálny výcvik pod vedením školskej psychologičky a školskej špeciálnej pedagogičky.

Organizácia úvodných ročníkov

Úvodné ročníky fungujú v škôlko-školskom režime. V doobedňajších hodinách prebieha vyučovanie, pričom jedna vyučovacia hodina trvá 30 minút. Každé doobedie sa realizujú štyri vyučovacie hodiny, z toho posledná hodina prebieha vonku.

Po obede nasleduje odpočinok. V prvom úvodnom ročníku si deti líhajú na ležadlá, deti si môžu „čítať“, potichu sa hrať s hračkou, počúvajú hudbu alebo rozprávku. Nie je vynucovaný spánok. Deti v druhom úvodnom ročníku v rámci poobedňajšej relaxácie majú pokojné voľné hry.

Po odpočinku nasleduje záujmová činnosť (napr. pohybové hry, pokusy a hlavolamy, spoločenské a logické hry, tvorivé dielne). Poslednou činnosťou v rámci školského dňa je pobyt vonku.

Obsah vzdelávania

Vyučovanie sa skladá z predmetov: slovenský jazyk, matematika, práca s informáciami, anglický jazyk , riadené hry a výchovy (hudobná, telesná, výtvarná).

Slovenský jazyk (alebo hranie sa s písmenkami) je zameraný na intuitívne poznávanie písmen, hlások, ich skladanie do väčších celkov, dekódovanie niektorých slov na základe globálnej metódy. Tento predmet tiež zahŕňa fonetický nácvik, rozvíjanie slovnej zásoby a verbálnu tvorivosť. Deti sa oboznamujú s veľkými tlačenými písmenami. K dispozícii majú pracovné zošity, vypracované našou školou pre potreby projektu.

V matematike sa deti hrajú s číslami a so situáciami, pri ktorých dochádza k manipulácii s množstvom, zameriava sa tiež na aktivity, rozvíjajúce priestorovú orientáciu. V druhom úvodnom ročníku sa deti v rámci programu Šachová školička oboznamujú zo základnými pravidlami šachovej hry. K dispozícii majú pracovné zošity, vypracované našou školou pre potreby projektu.

V rámci anglického jazyka sa deti oboznamujú so základnou slovnou zásobou. Ako doplnok sa používajú pracovné zošity pre výučbu anglického jazyka pre predškolákov.

V predmete práca s informáciami sa deti oboznamujú s rôznymi javmi okolitého sveta na základe ich aktuálnosti alebo záujmu (napr. cicavce, platy, sopky, vlaky, stroje, stromy, rakety).

V rámci riadených hier deti získavajú skúsenosti v sociálnej interakcii, v prípade potreby si pod vedením pedagogičky nacvičujú vhodné komunikačné stratégie.

Podmienky na  prijatie do úvodných ročníkov

Podmienkou, vyplývajúcou zo školskej legislatívy, je diagnostika intelektového nadania  centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a žiadosť zákonného zástupcu o prijatie. Prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom elektronickej prihlášky, po jej vyplnený bude zákonný zástupca informovaný o ďalších podrobnostiach.