Súkromná základná škola

Program výchovy a vzdelávania nadaných detí v predškolskom veku sme v rokoch 2008-2023

realizovali v rámci experimentálneho overovania. Od školského roku 2023/2024 je táto forma
starostlivosti o nadaných žiakov pred vstupom do prvého ročníka zakotvená v školskom zákone.


Úvodný ročník pre nadaných žiakov je určený pre deti, ktoré vzhľadom na svoje intelektové nadanie
nenachádzajú dostatočnú saturáciu kognitívnych potrieb v bežnej materskej škole alebo u ktorých sa
popri nadaní prejavujú (alebo je predpoklad prejavenia) znaky rizikového vývinu (napr. asynchrónny
vývin, adaptačné problémy v bežnej materskej škole, neštandardné emocionálne alebo sociálne
prejavy).


Úvodný ročník v CENADE


Naším cieľom je poskytnúť deťom adekvátne kognitívne podnety a rozvíjať deti aj po osobnostnej
stránke so špecifickým zameraním najmä na rizikové oblasti. Vytvárame bezpečné prostredie,
založené na rešpektujúcom prístupe k deťom. Nezameriavame sa na výkon, ale na proces – deťom
ponúkame podnety a aktivity, ale necháme na deťoch, v akej úrovni sú pripravené s týmito podnetmi
pracovať. Neočakáva sa vopred stanovený výkon, deti nie sú nútené do kognitívnych aktivít. Snažíme
sa deťom vytvoriť pestrý a podnetný program.


Organizácia úvodného ročníka


Úvodný ročník funguje v škôlko-školskom režime. Vyučovanie začína o 8,15 ranným kruhom.
V doobedňajších hodinách prebieha vyučovanie. Posledná hodina pred obedom prebieha vonku –
deti sú každé doobedie na čerstvom vzduchu.


Po obede nasleduje odpočinok. Deti majú pokojný režim, tichú hru, počúvanie rozprávky a pod. Deti
nemajú poobede povinný spánok. Poobede v rámci školského klubu detí deti relaxujú, hrajú sa,
pohybujú sa vonku a každý deň sa tiež venujú špecifickým aktivitám v rámci rôznych krúžkov (napr.
hlavolamy a pokusy, spoločenské hry, tvorivé dielne).


Obsah vzdelávania v úvodnom ročníku


Vyučovanie sa skladá z podobných predmetov, ako sú v základnej škole: matematika, slovenský jazyk,
práca s informáciami, anglický jazyk, hudobná, telesná, výtvarná výchova a osobnostný a sociálny
rozvoj. Obsahovo sú tieto predmety prispôsobené predškolskému veku, aktivity sú zamerané hrovo,
so striedaním činností.


Slovenský jazyk (alebo hranie sa s písmenkami) je zameraný na intuitívne poznávanie písmen, hlások,
ich skladanie do väčších celkov, dekódovanie niektorých slov na základe globálnej metódy. Tento
predmet tiež zahŕňa fonetický nácvik, rozvíjanie slovnej zásoby a verbálnu tvorivosť. Deti sa
oboznamujú s veľkými tlačenými písmenami. K dispozícii máme vlastné pracovné zošity. Jednu
hodinu týždenne deti absolvujú fonematický nácvik podľa Eľkonina.


V matematike sa deti hrajú s číslami a so situáciami, pri ktorých dochádza k manipulácii s množstvom,
rozvíjaniu priestorovej orientácie. K dispozícii máme vlastné pracovné zošity. Časť matematických
aktivít realizujeme podľa Hejného metódy (Predmatematika). Jednu hodinu týždenne deti
oboznamujeme so šachovou hrou (tzv. Šachová školička).


V rámci anglického jazyka sa deti oboznamujú so základnou slovnou zásobou.


V predmete práca s informáciami sa deti oboznamujú s rôznymi javmi okolitého sveta na základe ich
aktuálnosti alebo záujmu (napr. cicavce, platy, sopky, vlaky, stroje, stromy, rakety).


V rámci osobnostného a sociálneho rozvoja deti získavajú skúsenosti v sociálnej interakcii, najmä
v rámci hry. Deti tiež vedieme k základom nenásilnej komunikácie – rozširovaním slovnej zásoby
v oblasti emócií, poznávaní potrieb a možnosťami ich napĺňania, pričom vychádzame z prirodzených
detských skúseností.


Súčasťou vyučovania v rámci telesnej výchovy sú cvičenia na rozvoj senzorickej a senzomotorickej
integrácie.


Podmienky na prijatie do úvodných ročníkov


Dieťa môže byť prijaté do úvodného ročníka ak dosiahlo k 31. augustu 5 rokov veku, výnimočne aj
mladšie dieťa, ak je predpoklad jeho skoršieho nástupu do prvého ročníka.


Podmienkou je diagnostika intelektového nadania centrom poradenstva a prevencie a žiadosť
zákonného zástupcu o prijatie. Prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom elektronickej prihlášky, po
jej vyplnení bude zákonný zástupca informovaný o ďalších podrobnostiach.