CENTRUM NADANIA, n.o.

a) prehľad činností:

V marci bola vytvorená web-stránka Centra nadania, n.o. – www.centrumnadania.sk. Stránka je priebežne aktualizovaná pomocou dobrovoľníka. Do konca roka 2007 sme zaznamenali približne 2700 prístupov na stránku.

V rámci elektronického poradenstva sme komunikovali 25 dotazov rodičov nadaných detí a detí s Aspergerovým syndrómom, ďalšie boli riešené telefonickým kontaktom. Rodičia zväčša potrebovali poradiť vo výchove svojich detí a v ich zaškolení. Realizovali sme tiež dve osobné stretnutia s rodičmi nadaných detí.

V júni sme podali žiadosť na MŠ SR o zaradenie školy pre intelektovo nadaných žiakov do siete škôl po tom, čo sa nám podarilo získať priestory na prenájom v budove základnej školy na Majerníkovej ulici, priebežne sme vybavovali potrebnú dokumentáciu (napr. potvrdenie zo sociálnej poisťovne, daňového úradu, hygieny, bezpečnosti práce, zmluva o budúcej zmluve o prenájme nebytových priestorov). V decembri 2007 Centrum nadania, n.o. dostalo od Ministerstva školstva SR rozhodnutie o zaradení Súkromnej školy pre intelektovo nadaných žiakov, ktorej zriaďovateľom je Centrum nadania, n.o. do siete škôl a školských zariadení ku dňu 1. septembra 2008.

V decembri 2007 sme priebežne pripravovali aktivity pre činnosť Detského N centra, ktoré zriadi Centrum nadania, n.o. pre špecifické záujmové aktivity na rozvíjanie nadania detí, najmä predškolského veku.

V priebehu roka sme realizovali osem pracovných stretnutí, z ktorých sú vyhotovené zápisy a sú založené v dokumentácii Centra nadania, n.o.

Vypracované projekty v rámci programov nadácií:

jún 2007 – podanie projektu Poznávajme, bádajme a tvorme spoločne v rámci grantového programu Nech sa nám netúlajú Nadácie Vaša Jednota. Projekt nebol úspešný.

júl 2007 – podanie projektu Objavme bohatstvo odlišného myslenia autistov v rámci grantového programu Opora Nadácie SPP. Projekt nebol úspešný.

september 2007 – zapojenie sa do súťaže o najlepší web v rámci elektronického denníka SME. Projekt nebol úspešný.

október 2007 – sme získali podporu 25 000 Sk v rámci zamestnaneckého grantu SPP pre projekt Pomoc SPP = šanca pre nadaných autistov.
V rámci tohto projektu sme nakúpili vybavenie pre realizáciu záujmových aktivít pre nadané deti s poruchou autistického spektra (hry, knihy, spotrebný materiál). Tiež sme realizovali prednášku v materskej škole v Svätom Jure pre učiteľky a rodičov na tému charakteristika nadaného predškoláka, nadané dieťa s poruchou autistického spektra a nadané dieťa so špecifickými poruchami učenia a správania.

október 2007 – sme získali podporu 30 000 Sk od US steel, a.s.v rámci projektu Prednáška človeka s Aspergerovým syndrómom: Za bránami Aspergerovho syndrómu. V rámci tohto grantu sme zakúpili aj dataprojektor a ozvučovacie zariadenie a zorganizovali sme pre odbornú a rodičovskú verejnosť prednášku človeka s Aspergerovým syndrómom. Záznam z prednášky bude použitý v ďalších aktivitách Centra nadania, n.o.

október 2007 – podanie projektu Nádej pre osoby s vysokofunkčným atuizmom a Aspergerovým syndrómom v rámci grantového programu pre Nádej Nadácie VÚB. Projekt nebol úspešný.

Centrum nadania, n. o. v roku 2007 dosiahla celkové príjmy a výdaje v nasledovnom členení:

b) ročná účtovnú závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
f) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie:

b/ Ročné príjmy celkom za rok 2007:
60 007,60

z toho
dary : 60 000
-US Steel Košice 22 500
-SPP 30 000
-Stavex Senec 5 000
-Mitková Helena 2 500
úrok z banky prijaté: 7,60

Výdaje v roku 2007 celkom: 64 682,40

z toho:
-poplatky banke za vedenie účtu 644,00
-zriaďovacie poplatky 1 000,00
-pohonné látky 2 704,00
-réžijné náklady 11 926,80
-občerstvenie pri akciách 7 312,10
-diaprojektor 20 250,00
-hračky 20 845,50

Výsledok hospodárenia: -4 674,40

e/ + f/ Majetok a záväzky za rok 2007:

Účet v banke zostatok k 31.12.2007 7 962,60
-príjem na účet 63 857,60
dary celkom 60 000,00
kreditný úrok z banky 7,60
prevody banka/pokladňa 3 300,00
založenie účtu 550,00
výdavky z účtu 55 895,00
poplatky za vedenie účtu 644,00
úhrada domény 2 866,00
prevody banka/pokladňa 52 385,00
 

d/ Príjmy a výdavky - pokladňa:  

-príjem celkom 63 472,40
z toho
prevod pokladňa/účet 52 385,00
úver-osobný vklad 11 087,40
/Jurášková/výdavky celkom 63 472,40
z toho
Spotreb.pohonné hmoty 2 704,00
diaprojektor 20 250,0
hračky 20 845,50
réžia 9 060,80
občerstvenie+ lektori 7 312,10
odvod na účet 3 300,-
 

e/ Náklady na uskutočnené akcie:  

-US STEEL Košice 25 216,00
-ostatné akcie 39 466,40
Celkom 64 682,40
príjem 22 500
príjem 37 507,60
         60 007,60
 

výročnú správu vypracovala 15. marca 2008:


_________________________________

PhDr. Jana Jurášková, PhD.
riaditeľka Centra nadania, n.o. (do 21. apríla 2008)


výročnú správu preskúmal a skontroloval 30. marca 2008:


__________________________________

Ing. Peter Jurášek, CSc., revízor Centra nadania, n.o.
výročnú správu predkladá 9. mája 2008:


_________________________________

Mgr. Martina Mátychová
riaditeľka Centra nadania, n.o.