CENTRUM NADANIA, n.o.

a) prehľad činnosti:

Počas celého roku Centrum nadania v rámci projektu Detského N centra zorganizovalo 30 záujmových aktivít zameraných na rozvíjanie poznávacích schopností potenciálne nadaných detí v predškolskom veku. Na tieto aktivity Centrum nadania prenajalo priestory v Základnej škole A. Dubčeka v Bratislave na Dlhých dieloch. Verejnosť sme informovali o aktivitách Centra nadania prostredníctvom web-stránky. Stránka bola v priebehu roka 12 krát aktualizovaná a počas minulého roka sme zaznamenali 26 000 prístupov.

Od septembra sme vytvorili priestor na podporu detí autistického spektra zameraných na vzájomnú komunikáciu a to formou komorných stretnutí každý piatok. Rozbehli sme tiež klub rodičov detí s poruchou autistického spektra (najmä detí s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom). Uviedli sme tiež projekt elektronického mailového kamaráta, zameraný na komunikáciu v istej záujmovej oblasti.

Zakladateľky poskytli počas celého roka poradenstvo vo forme emailovej, telefonickej a osobnej, pričom spracovali 50 dotazov formou elektronickou, uskutočnili 20 osobných poradenských stretnutí a viedli viac ako 30 telefonických poradných rozhovorov. Poradenská činnosť bola zameraná na výchovu a vzdelávanie intelektovo nadaných deti a detí v autistickom spektre.

V apríli sme podali na Ministerstvo školstva SR návrh na experimentálne overovanie Programu výchovno-vzdelávacej starostlivosti o intelektovo nadané deti v úvodnom ročníku základnej školy, ktorý bol ministerstvom schválený a od septembra tento projekt na škole realizujeme.

1.septembra sme zriadili Súkromnú základnú školu pre žiakov s intelektovým nadaním, ktorá otvorila dva úvodné ročníky. V decembri bolo Centrum nadania zaregistrované v Notárskom centrálnom registri ako organizácia oprávňujúca poberať 2 % z daní.

Projekty:

Projekt Detské N centrum - zakúpenie didaktických materiálov a kancelárskeho technického zariadenia – spoločnosť Baumit - 5 000 Sk
Projekt bol úspešný.

Projekt Detské N centrum, predložený Nadácii J&T.
Projekt nebol podporený.

Projekt Spojenie dvoch svetov - Nadačný fond Slovak Telecom - 100 000 SK
Projekt nebol podporený.

Mutlisenzorická miestnosť pre deti s Aspergerovým syndrómom – Nadácia SPP v rámci programu Opora – 80 000 Sk
Projekt nebol podporený.

Projekt Multisenzoriká miestnosť - Siemens -10 000 Sk.
Projekt bol úspešný.

Projekt Multisenzorická miestnosť - Nadácia VÚB - 100 000 Sk
Projekt nebol podporený.

b) ročná účtovnú závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
f) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie:

Hospodárenie v roku 2008

príjmy celkom : 314 319,36
nezdaniteľný príjem : 267 000 normatívy pre školu
zdaniteľný príjem : 47 319,36
v tom
Siemens : 10 000
Baumit : 5 000
predaj šk. lavíc : 20 162
dary od občanov : 12 150
kreditný úrok
z banky : 7,36

výdavky celkom : 331 075,90
nezdaniteľný výdavok: 267 000
zdaniteľné výdavky : 64 075,90
v tom
náklady na akcie : 9 098,90
nákup lavíc : 20 162
Maquita 9 390
nájom priestorov : 17 628
ostatné náklady : 5 979
poplatky banke
za vedenie účtu : 1 818

pokladničná hotovosť :
počiatočný stav : 0
príjem celkom : 32 312
výdavky celkom : 21 798,90
konečný stav : 10 513,10< /p>

účty v bankách : SLSP
počiatočný stav : 7 962,60
príjmy : 67 805,30
výdavky : 75 767,90
konečný stav : 0
Tatra banka
0
280 595,96
279 041,00
1 554,96
 

majetok : 12 068,06
z toho
pokladňa : 10 513,10
bankový účet : 1 554,96
záväzky : 0
pohľadávky : 0

výročnú správu vypracovala 15. mája 2009:

 

_________________________________

Mgr. Martina Mátychová
riaditeľka Centra nadania, n.o.

 

výročnú správu preskúmal a skontroloval 30. mája 2009:

__________________________________

Ing. Peter Jurášek, CSc., revízor Centra nadania, n.o.
výročnú správu predkladá 9. júna 2008:

 

_________________________________

Mgr. Martina Mátychová
riaditeľka Centra nadania, n.o.