CENTRUM NADANIA, n.o.

a) prehľad činnosti:

Priame aktivity s deťmi

V rámci projektu Detského N centra Centrum nadania, n.o. realizovalo pravidelné záujmové popoludnia pre predškolákov oproti minulému roku už dvakrát do týždňa. V pondelok sa konali záujmové popoludnia pre starších predškolákov pod názvom Od informácií k riešeniam a v stredu pre mladších predškolákov (od 3 rokov) s názvom Od informácií k tvorivosti. Obe aktivity sa tešili veľkej obľube detí, priemerná návštevnosť bola 12 detí na aktivitu.

Pokračovali tiež piatkové stretnutia detí s AS zamerané na ich vzájomnú komunikáciu a zdieľanie záujmových oblastí.

Poradenská činnosť

Centrum nadania, n.o. realizovalo elektronické poradenstvo, kde zodpovedalo cca 50 dotazov, 30 osobných stretnutí. Raz mesačne sa konali stretnutia rodičov detí s AS.

Verejnosť sme informovali o aktivitách Centra nadania, n.o. prostredníctvom web-stránky. Stránka bola v priebehu roka 12 krát aktualizovaná a počas minulého roka sme zaznamenali 41 576 prístupov.

Administratíva

Centrum nadania, n.o. plnilo svoje zriaďovateľské úlohy ako zriaďovateľ Súkromnej základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA. Centrum nadania, n.o. doplnilo svoj názov o skratku (CENADA) a tento názov tiež doplnilo do názvu základnej školy.

V decembri 2009 bolo Centrum nadania, n.o. zaregistrované v Notárskom centrálnom registri ako organizácia oprávňujúca poberať 2 % z daní.

Projekty

Projekt Detské N centrum – názorné didaktické vybavenie – spoločnosť Siemens – 660 €
Projekt bol úspešný.

Projekt Vybavenie multisenzorickej miestnosti – nadácia Tatrabanka - 750 €
Projekt bol úspešný.

Detské N centrum – multisenzorocké vybavenie - Konto Orange – 1 000 €
Projekt bol úspešný.

Projekt Interaktívnymi technológiami k interaktívnemu učeniu - Spoločnosť Slovak Telecom
Projekt nebol podporený.

2 % z dane

Príjem 2 % - 2 664 € (z veľkej miery od fyzických osôb)
Prehľad použitia financií z projektov a z 2 % dane v tabuľke:

Názov položky

Celkové náklady

Financie získané z projektov

Financie získané z 2%

Oprava a maľovanie stien chodby

1173,80

0,00

1173,80

Šachy - sady, magnetické závesné, závesné flisové

302,17

0,00

302,17

Ležadlá pre deti

645,08

0,00

645,08

Informačné knižné zdroje

198,73

0,00

198,73

Koberec - mäkké podložie pre relaxáciu

684,59

487,74

196,85

Vankúše - mäkké podložie pre relaxáciu

30,00

30,00

0,00

Matrace - mäkké podložie pre relaxáciu

222,00

200,00

22,00

Húpadlá – motorická (statokinetická) stimulácia

128,31

100,00

28,31

Fitlopty – motorická stimulácia

79,91

79,91

0,00

Inteligentná plastelína – hmatové podnety

53,85

53,85

0,00

Lego dakta, iné skladačky (geomag) - kognitívna stimulácia (vnímanie priestoru za účasti vizuálneho a hmatového zmyslu, motorická stimulácia)

353,06

317,20

35,86

Rehabilitačné zostavy Junior Fit, mäkké rehabilitačné pomôcky - motorická a taktilná stimulácia

742,90

700,20

42,70

Van de Graaffov generátor – didaktická pomôcka

151,18

132,43

18,75

Elektrická stavebnica Betzold – didaktická pomôcka

23,43

23,43

0,00

Elektrina a magnetizmus Pokusná sada – didakti. pomôcka

27,34

27,34

0,00

Elektrický okruh „Urobme semafór“ – didaktická pomôcka

30,68

30,68

0,00

Sada magnetov

108,00

108,00

0,00

Sada šošoviek a zrkadiel

20,92

20,92

0,00

Kruhová balančná doska

19,95

19,95

0,00

Ježkove kamene

19,95

19,95

0,00

Lopta FaceBall

15,95

15,95

0,00

Univerzálna lopta Rubberflex Grabball

22,50

22,50

0,00

Mozaika

14,95

14,95

0,00

spolu

5069,25

2405,00

2664,25

b) ročná účtovnú závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
f) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie:

Hospodárenie v roku 2009 (EUR)

Príjmy celkom: 55 045,25
v tom:
nezdaniteľný príjem 48 694,00 normatív pre školu
z podielu zaplatenej dane 2 782,25 2% z daní
dary 3 065,00
ostatné príjmy 500,00
bankové úroky 4,00

Výdavky celkom: 54 871,27
v tom:
nezdaniteľný výdavok 48 694,00 normatív pre školu
náklady na akcie 6 132,93 náklady na akcie
poplatky banke 44,18
daň z úrokov 0,16

Pokladničná hotovosť:
Počiatočný stav 51,26
Príjmy 1 990,53
Výdavky 1 990,53
Konečný stav 0

Bankový účet:
Počiatočný stav: 51,62
Príjmy : 55 473,57
Výdavky: 55 310,17
Konečný stav: 215,02

Majetok:
z toho:
Pokladňa 0,0
Bankový účet 215,00
Záväzky 0,00
Pohľadávky 0,00

správu vypracovala 30. júna 2010 J. Jurášková

_________________________________

PhDr. Jana Jurášková, PhD.
zakladateľka Centra nadania, n.o.

 

výročnú správu preskúmal a skontroloval 30. júna 2010

 

__________________________________

Ing. Peter Jurášek, CSc., revízor Centra nadania, n.o.

 

___________________________________

Mgr. Michaela Martinková
zakladateľka Centra nadania, n.o.

 

výročnú správu predkladá 30. júna 2010

 

_________________________________

Mgr. Martina Mátychová, PhD.
riaditeľka Centra nadania, n.o.