SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

Diagnostika intelektových schopností detí školského a predškolského veku (od troch rokov)

prebieha v 2 až 3 stretnutiach s dieťaťom v trvaní cca 90 minút každé. Počet stretnutí sa môže líšiť napr. v závislosti od veku a potrieb dieťaťa.

Stretnutia zahŕňajú:

 • úvodný rozhovor s rodičom,
 • testovanie dieťaťa pomocou štandardizovaných testov,
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 30 minút.

Cenník

Diagnostika školskej zrelosti

Zahŕňa:

 • jedno stretnutie s dieťaťom a rodičom v trvaní cca 40-60 minút (úvodný rozhovor s rodičom, testovanie dieťaťa)
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 10 minút

Cenník

Test prediktorov gramotnosti

Ide o diagnostiku detí predškolského veku v mesiacoch január až jún pred zaškolením a pre žiakov 1. ročníka na začiatku školskej dochádzky. Cieľom je identifikovať deti, u ktorých je riziko, že budú mať ťažkosti v osvojovaní písanej formy reči (čítanie, písanie..)

Zahŕňa:

 • jedno stretnutie s dieťaťom a rodičom v trvaní cca 40-60 minút (úvodný rozhovor s rodičom, testovanie dieťaťa)
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 10 minút

Cenník

Diagnostika porúch učenia – dyslexia, dysortografia a dyskalkúlia

Počet stretnutí je závislý od individuálneho rozsahu testovania od 120 do 400 minút.

Stretnutia zahŕňajú:

 • úvodný rozhovor s rodičom,
 • testovanie dieťaťa pomocou štandardizovaných testov (zahŕňa aj diagnostiku deficitov čiastkových funkcií),
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 30 minút.

Cenník

Diagnostika porúch autistického spektra (PAS)

Diagnostika pozostáva z vyplnenia anamnestického dotazníka, vyšetrenia prostredníctvom škály ADOS 2 na kvantifikáciu symptómov PAS. Prebieha v 2 alebo 3 stretnutiach.

Zahŕňa:

 • prvé anamnestické stretnutie s rodičom bez prítomnosti dieťaťa
 • druhé stretnutie je aplikácia diagnostického testu (podľa veku - formou hry, predkladaných aktivít alebo rozhovoru). V prípade potreby sa realizuje aj 3 stretnutie po dohode s rodičom
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 30 minút.

Záver správy v prípade potvrdenia PAS je potrebné verifikovať pedopsychiatrom.

Cenník

Diagnostika a terapia neuromotorickej nezrelosti (podľa metódy INPP)

Ide o štandardné neurologické testy prostredníctvom ktorých vieme odhaliť prítomnosť primitívnych a posturálnych reflexov, rovnako zistiť aj zrelosť nervovej sústavy. Neuromotorická nezrelosť narúša senzomotorickú integráciu, koordináciu a rovnováhu, čo negatívne ovplyvňuje školské aj celkové prospievanie dieťaťa.

Stretnutia zahŕňajú:

 • úvodný rozhovor s rodičom,
 • diagnostika (2-3 hodiny) a zostavenie terapeutického plánu,
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 30 -45 minút.

Na základe zostaveného terapeutického plánu cvičí rodič s dieťaťom doma (10 minút denne). Kontrolné stretnutia sú každých 6-8 týždňov v trvaní cca 45 minút.

Cenník

Diagnostika a program bilaterálnej integrácie - pohybový program zameraný na prepájanie pravej a ľavej hemisféry.

Na základe diagnostiky sa vytvorí program cvičení vychádzajúci z individuálnych potrieb dieťa. Ide o fyzické cvičenia, ktoré sú zamerané na prepájanie motoriky a kognície - pohybu a myslenia. Cvičenia stimulujú pamäť, motoriku, rovnováhu, podporujú exekutívne funkcie, ktoré sú potrebné nielen pri samotnom učení sa ale aj pri každodenných činnostiach.

Stretnutia zahŕňajú:

 • úvodný rozhovor s rodičom,
 • diagnostika a zostavenie terapeutického plánu,
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 30 minút.

Na základe zostaveného terapeutického plánu cvičí rodič s dieťaťom doma (10 minút denne). Kontrolné stretnutia sú každých 6-8 týždňov v trvaní cca 45 minút.

Cenník

Diagnostika porúch senzorickej integrácie

Ide o štandardné testy prostredníctvom ktorých vieme odhaliť poruchu senzorickej integrácie ( v oblasti vestibulárneho, proprioceptívneho a taktilného systému). Diagnostika prebieha formou hry a cielených pohybových aktivít.
Stretnutia zahŕňajú:
 • úvodný rozhovor s rodičom,
 • diagnostika (1,5 - 2 hodiny), v niektorých prípadoch je  potrebné aj 2 sedenie
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 30 -45 minút a navrhnutie senzorických stratégií a cvičení

Cenník

Diagnostika – Deficity čiastkových funkcií podľa B. Sindelarovej (od 6,5 roka)

Ide o diagnostiku bazálnych funkcií, ktoré môžu byť príčinami porúch učenia a správania u detí. Prebieha v 1 až 2 stretnutiach, v závislosti od veku a potrieb dieťaťa. Cca 90 minút.

Stretnutia zahŕňajú:

 • úvodný rozhovor s rodičom,
 • diagnostika a zostavenie terapeutického plánu,
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 30 minút.

Na základe zostaveného terapeutického plánu cvičí rodič s dieťaťom doma (10 minút denne). Kontrolné stretnutia sú každých 7-8 týždňov v trvaní cca 45 minút.

Cenník

Mačka Mňau

Ide o screening na včasné zachytenie oslabenia dielčieho výkonu pre deti vo veku 3 -5 rokov. Úlohy sú zamerané na jednotlivé zmyslové kanály a základné funkcie, ktoré sa podieľajú na vnímaní a spracovávaní informácií z prostredia. Trvanie cca 35 – 45 minút.

Stretnutia zahŕňajú:

 • úvodný rozhovor s rodičom,
 • diagnostika a zostavenie terapeutického plánu,
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 30 minút.

Na základe zostaveného terapeutického plánu cvičí rodič s dieťaťom doma (10 minút denne). Kontrolné stretnutia sú každých 7-8 týždňov v trvaní cca 45 minút.

Cenník