CENTRUM NADANIA, n.o.

a) prehľad činnosti:

Priame aktivity s deťmi, zamerané na rozvíjanie nadania

V rámci projektu Detského N centra Centrum nadania, n.o. realizovalo pravidelné záujmové popoludnia pre predškolákov trikrát do týždňa. V pondelok sa konali záujmové popoludnia pre starších predškolákov pod názvom Od informácií k riešeniam, v stredu pre mladších predškolákov (od 3 rokov) s názvom Od informácií k tvorivosti, v utorok záujmové popoludnie zamerané na riešenie rovinných, priestorových a logických úloh s názvom 2D 3D cez skladačky. Aktivity sa tešili veľkej obľube detí, priemerná návštevnosť bola 10 detí na aktivitu.
Raz týždenne sa konal dejepisný krúžok pre starších školákov. Raz mesačne sa konalo sretnutie rodičov detí s poruchou autistického spektra.V decembri 2011 sme zahájili aj mesačne stretnutia mladých ľudí s poruchou autistického spektra.

Poradenská činnosť

Centrum nadania, n.o. realizovalo elektronické poradenstvo, kde zodpovedalo cca 70 dotazov, 40 osobných stretnutí.

Osvetová činnosť

Verejnosť sme informovali o aktivitách Centra nadania, n.o. prostredníctvom web-stránky. Priebežne sme dopĺňali podstránku anotácie, ktorá informuje o zaujímavých odborných článkoch z oblasti nadania. Počas minulého roka sme na stránke zaznamenali 67 298 prístupov.

Zriadili sme a spravujeme tiež živú stránku www.asperger.sk. Zorganizovali sme (v rámci projektu Aspíkovo) dva odborné semináre (október 2011) – v Bratislave a v Trenčíne s názvom Integrácia detí s Aspergerovým syndrómom. Zúčastnilo sa ich okolo 200 rodičov, pedagógov, poradenských psychológov a ďalších odborníkov.

Zriaďovateľská činnosť

Centrum nadania, n.o. plnilo svoje zriaďovateľské úlohy ako zriaďovateľ Súkromnej základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA, od septembra 2010 je súčasťou školy školský klub detí, od septembra 2011 aj ak ozriaďovateľ Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. V decembri 2011 bolo Centrum nadania, n.o. zaregistrované v Notárskom centrálnom registri ako organizácia oprávňujúca poberať 2 % z daní.

Projekty

Aspíkovo –zriadená stránka www.asperger.sk, projekt pokračoval v 2011. Projekt bude pokračovať aj v roku 2012 – vyhradených je 6000 € (z 2%)
Projekt bol úspešný.

Orange – Získavanie sociálnych zručností prostredníctvom športových aktivít – 645 €.
Projekt bol úspešný.

Tatrabanka – Získavanie sociálnych zručností prostredníctvom športových aktivít – 900 €.
Projekt bol úspešný.

ČSOB – Interaktívne technológie – prostriedok efektívneho vzdelávania.
Projekt nebol podporený.

NBS – žiadosť o podporu pri nákupe LCD monitorov – 1 200 €.
Projekt bol úspešný.

Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2011
Centrum nadania, n.o.

Prehľad použitia financií z projektov a z 2 % dane v tabuľke:

 2% z roku 2011

2% z roku 2011

   

technické vybavenie

počítače triedy 11ks + myš 11ks + klávesnica 11ks + príslušné káble + operačný systém

5098,98

 

eset nod antivirus - multilicencia

450

skladačky

lego, seva - stavebnice

265,34

pohybové aktivity

dofinancovanie položiek športové zariadenia z projektov Nadácie Orange a Nadácie Tatra banky

330

pokladne

2 kusy

95

zariadenie tried IKEA

hrové vybavenie tried úvodných ročníkov - detské kuchynky + vybavenie 6x, ponk + vybavenie 6x, stany 6x, detské stoličky 12x, počítadlá 12x, zvieracia farma 6x, úložné boxy

1511,75

Aspíkovo č.2

financie získané na základe projektu, ktorý sa bude realizovať v roku 2012

6000

presun financií do 2012

financie budú použité do 31.12. 2012

385,31

SPOLU

 

14136,38

     

Aspíkovo č.1 z roku 2010

   

osveta

webhouse www.asperger.sk

19,92

 

informačné letáky

155,1

 

lektorské odmeny

600

technické vybavenie

ozvučenie, osvetlenie

698

 

batérie do mikrofónov

27,09

 

plátno

170,4

 

notebook

694,81

 

myš

9,9

 

softvér

555,6

 

monitory 2x

110

 

materiálno technické vybavenie k rozvodom káblového prepojenia internetu do tried

493,34

občerstvenie

občerstvenie, obed BA

197,35

 

kávomat, sódovač s príslušenstvom

675,1

 

občerstvenie, obed TN

1454,8

pohybové aktivity

švédska debna

396,5

 

gymnastický koberec

448,6

 

odrazový mostík

299,3

 

gymnastické lopty BOSA 6x

377,94

iné

doprava

238,88

 

poštovné

9,6

SPOLU

 

7632,23

     

projekty 2011

   

Nadácia Orange

florbalové bránky

220

 

stôl na stolný tenis

145

 

kolobežky 13x

280

Nadácia Tatra banky

basketbalový kôš + lopty

191,5

 

stôl na stolný tenis

419,5

 

stolný futbal

289

Národná banka

monitory

1200

SPOLU

 

2745

     
     
 

2% 2011

SUMA

 

presunuté z 2% z roku 2010 na projekt Aspíkovo č.1

7632,23

 

2% získané v roku 2011

14136,38

 

SPOLU

21768,61

     

Hospodárenie v roku 2011 (EUR)

Príjmy celkom : 252 521,04
v tom:
nezdaniteľné príjmy celkom: 230 481,00
normatívy pre školu MŠ SR 171 014,00
príspevky KŠÚ 13 992,00
hl m. Bratislava 45 475,00

podiel zo zaplat.daní 2% 14 136,51
dary 4 309,00
pôžičky 2 656,70
ostatné príjmy 689,00
Dobropisy od dodávateľov 249,09

Výdavky celkom: 252 542,01
v tom:
normatívy pre školu 230 481,00
prevádzkové náklady 22 017,88
poplatky banke 41,41
daň z úrokov 1,72

Hospodársky výsledok - 20,97

Pokladničná hotovosť:
Počiatočný stav 0,00
Príjmy od občanov 2 756,70
Prevod z banky 8 444,97
Výdavky 5 708,16
Konečný stav 5 493,51

Bankový účet:
Počiatočný stav 7 462,94
Príjmy 249 764,34
Výdavky 238 388,88
Prevod do pokladne 8 444,97
Konečný stav účtu: 1 948,46

Majetok celkom 7 441,97
z toho: Pokladňa 5 493,51
Bankový účet 1 948,46
Záväzky 0,00
Pohľadávky 0,00

správu vypracovala 10. júna 2012 J. Jurášková

Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2011

Centrum nadania, n.o.

 

_________________________________

PhDr. Jana Jurášková, PhD.
zakladateľka Centra nadania, n.o.

výročnú správu preskúmal a skontroloval 13. júna 2012

 

__________________________________

Ing. Peter Jurášek, CSc., revízor Centra nadania, n.o.

 

___________________________________

Mgr. Michaela Martinková
zakladateľka Centra nadania, n.o.

 

výročnú správu predkladá 15. júna 2012

_________________________________

Mgr. Martina Mátychová
riaditeľka Centra nadania, n.o.