CENTRUM NADANIA, n.o.

   1. Úvod

Nezisková organizácia Centrum nadania, n.o. so sídlom Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava vznikla 25.1.2007 bola zaregistrovaná Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS-503/211/2007-NO.

Druh všeobecne prospešných služieb:

Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt sa zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

- služby v oblasti organizácie kurzov, seminárov, besied, stretnutí
- organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží, prehliadok
- organizovanie mimoškolskej činnosti

služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

- poskytovanie informácií o uvedených aktivitách,
- poskytovanie informácií prestredníctvom internetu a drobných tlačovín

a ďalšie služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa osobitého zákona:

- ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej a pedagogickej činnosti,
- záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie a iné vzdelávanie, ktorým účastník ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.

 

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 13.06.2014 predloženú výročnú správu za rok 2013.

   2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2013 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia počas roka 2013 vykonávala nasledovné činnosti:

   a) Priame aktivity s deťmi, zamerané na rozvíjanie nadania

V rámci projektu Detského N centra Centrum nadania, n.o. pokračovalo v realizovaní pravidelných záujmových popoludní pre predškolákov dvakrát do týždňa (pre starších predškolákov pod názvom Od informácií k riešeniam, pre mladších predškolákov s názvom Od informácií k tvorivosti). Priemerná návštevnosť bola 6 - 8 detí na aktivitu.

Každý mesiac sa konalo stretnutie rodičov detí s poruchou autistického spektra. Štyrikrát Centrum nadania zorganizovalo diskusné stretnutie mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom.

Uzavreli sme experiment Program výchovnovzdelávacej starostlivosti o intelektovo nadané deti v úvodnom ročníku základnej školy schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 26.6.2008

Začali sme Program rozvoja osobnosti intelektovo nadaných žiakov v úvodných ročníkoch základnej školy, schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1.9.2013

   b) Informačná činnosť

Centrum nadania, n.o. zodpovedalo prostredníctvom elektronickej pošty na cca 80 dotazov, a realizovalo 150 osobných informačných stretnutí a jedno hromadné osvetové stretnutie.

   c) Osvetová činnosť

Verejnosť sme informovali o aktivitách Centra nadania, n.o. prostredníctvom web-stránky. Pokračovali sme v dopĺňaní podstránky anotácie, ktorá informuje o zaujímavých odborných článkoch z oblasti nadania.

Naďalej spravujeme tiež živú stránku www.asperger.sk

V apríli sme zorganizovali osvetový odborného seminára s medzinárodnou účasťou Sociálne vzdelávanie žiakov s Aspergerovým syndrómom, z ktorého bol vydaný zborník s rovnomenným názvom. ISBN 978-80-971304-0-4

   d) 2% z daní

V januári 2013 Centrum nadania, n.o. zverejnilo v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2010, prijaté v roku 2011.

V novembri 2013 bolo Centrum nadania, n.o. zaregistrované v Notárskom centrálnom registri ako organizácia oprávňujúca poberať 2 % z daní.

   e) Projekty

Nadačný fond Telekom – Informačno herné laboratórium Nadácia Tatra banky – Podnetovo podprahová miestnosť Západoslovenská energetika, a.s. – Skladačky lego a seva Všetky projekty boli úspešné.

   3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnu- tých.

Príloha č. 1 Súvaha – zaslané elektronicky Príloha č. 2 Zisky a straty – zaslané elektronicky

   4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.

Ročnú účtovnú uzávierku nebolo potrebné overovať audítorom vzhľadom na objem finančných prostriedkov.

   5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.

Príjmy a výdavky
počiatočný stav k 1.1. 2013:

 v pokladni:  139,92€
 na účte:  7 886,01€
 SPOLU:  8 025,93€

 

 Príjmy za rok 2013 :  413 239,66€

Výdavky:

                                          1. na správu:

 a. poplatky banke:  35,85€
 b. slovenská pošta:  32,60€
 c. notárske poplatky:  52,80€
 d. daň z úrokov:  2,5€
 e. obchodný vestník:  3,5€
 f. potvrdenie o vedení účtu:  5€

                                         2. Podľa všeobecne prospešných služieb:

Služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

9663,13 €

služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

3 270,13 €

Ďalšie služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa osobitého zákona:

400 353,52€

 

                                       3. SPOLU : 413 419,03€

 1. Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2013:  669,49€
 2. Konečný zostatok na účte k 31.12. 2013:  7 177,07€
 3. Konečný zostatok spolu k 31.12.2013  7 846,56€

   6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov.

 Ministerstvo vnútra SR:  320 046€
 Hlavné mesto Bratislava- Magistrát:  77 935€
 Ministerstvo financií SR:  3 198,22€
 Podiel zo zaplatenej dane 2%:  9 265,17€
 dary:  2 790€
 Nadačný fond Telekom:  1000€
 Nadácia Tatra banky:  500€
 Západoslovenská energetika, a.s.:  500€
 pani Steltenpohlová  300€
 pani Záhradníčková:   95€
 seminár:  395€

 

úroky z banky: 5,27€

   7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.

Centrum nadania, n.o. nevlastní hmotný majetok. Majetok pozostáva iba z finančných prostriedkov na účte a v pokladni k 31.12.2013.

   8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.

V sledovanom období nedošlo k zmene a k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie.

   9. Ďalšie údaje určené správnou radou.

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

   10. Vyjadrenie revízora.

Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.

 

V Bratislave dňa

............................................

Ing. Peter Jurášek, CSc.<br/ >

revízor CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave dňa

............................................

Výročnú správu za rok 2014 vypracovala<br/ >

Mgr. Martina Mátychová, PhD.

riaditeľka CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave dňa

............................................

Mgr. Michaela Martinková<br/ >

členka správnej rady CENTRA NADANIA n.o.

2% a finančné dary použité v roku 2013

2% použité v roku 2013

lego krúžok lego skladačky 1 634,13 €
  úložné boxy 138,58 €
robotický krúžok 5 sád MINDSTORMS Education 1 774,20 €
pohybové aktivity stopky, žinenka, koza, kriketové loptičky, mediciálna lopta 796,06 €
  futbalov lopta, volejbalové lopty, basketbalové lopty, footsalová lopta 123,20 €
  švedska lavička 23 €
  trénerská tabuľa 7,60 €
  fit lopty 120 €
hry 7 hlavolamov Rubik 89,43 €
  drtevené skladačky 6ks 79,32 €
  hra -Molky 2x 48,28 €
  begbintovove rakety, mikado 107,93 €
  X box + hry 467,00 €
  úložné boxy 23,16 €
vybavenie školy stoličky počítačová miestnosť 10x 299,90 €
knižnica 19 knižných titulov 179,80 €
študovňa sedacia súprava softy 198 €
didaktické pomôcky chemické laboratórium 104,63 €
šachy magnetické šachy 264 €
  šachové hodiny 592 €
malá trieda otočné kresko s prekrytím 2ks 119,80 €
  paravany 99,08 €
seminár AS tlač zborníka 450 ks 450,54 €
  flipchart, popisovače, bloky papiera 193,62 €
  obaly na propagačné materiály, perá, rýchlovarné kanvice 2ks 114,84 €
  náklady na lektora (p. Belohlávková - Česká Republika) -mzda, doprava 784,30 €
  ubytovanie lektora, stravné, prenájom priestorov 432,02 €
  náklady na lektora (p. Okenicová) lektorské 150 €
  poplatok za zahraničný prevod 10 €
projekty Nadácia Tatra banky: Podnetovo podprahová miestnosť 392,90 €
  Nadačný fond Telekom: Informačno herné laboratórium 134,36 €
  Západoslovenská energetika, a.s. 15,20 €
iné web hosting beta plus (centrum nadania) 139,01 €
  web hosting  (asperger) 17,99 €
  antivírus ESET na 50 PC (škola) 902,65 €
  konferenčný poplatok 60 €
  členské Asociácia pracovníkov súkr. škôl a škol. Zariadení 130 €
  zverejnenie použitia 2% v roku 2012 v Obchodnom vestníku 3,50 €
  Notár - registrácia poberateľa 2% za rok 2013 52,80 €
  pošta 32,60 €
  vedenie účtu 35,85 €
  potvrdenie o vedení účtu (registrácia k 2%) 5 €
SPOLU   11 346,28 €
     

 

Úspešné projekty 2013

Nadácia Tatra banky: Podnetovo podprahová miestnosť senzorické vybavenie "Malej triedy" - náladový vankúš, trblietavé prútiky, svetelné vajíčko, hviezdna korytnačka, blikajúci dúhový uzlík, zvukové vankúše, pasívny bublinkový valec, svietiace hadičky, senzorická hra Quisensi                          892,9€ 500 €
Nadačný fond Telekom: Informačno herné laboratórium 3 sady seva 5 technic 82,09€  
  sedacie vankúše 4ks  179,95€  
  vybavenie obchodu (košíky, potraviny - huby, mrkvy, papriky, banány, melóny, cesnak,čerešne), pokladnica, peniaze   381,8€  
hry - Tik Tak Bum Junior, Šmoulové, Shrimp, Hop, hop, hurá, Na ľadovej kryhe, Monkey Business, Perplexus Original, Cink Extreme, Shovej a najde, Ovocný sad, 187,5€  
  torzo muža a ženy 303,02€ 1 000 €
Západoslovenská energetika, a.s. skladačky lego a seva  515,2€ 500 €
SPOLU   2 000 €

CENADA, n.o.
Martina Mátychová
Jana Jurášková
Michaela Martinková