Súkromné gymnázium

Prihlásenie do 1. ročníka osemročného štúdia v SG CENADA termíny, postup, podmienky na prijatie - šk. rok 2022/2023

Podmienkou na prijatie na štúdium na Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA (podľa § 105 ods. 4 a §66 ods. 1) v školskom roku 2022/2023 je okrem podmienok stanovených školským zákonom (napr. ukončenie piateho ročníka základnej školy, podanie prihlášky na štúdium) diagnostikovanie všeobecného intelektového nadania centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Prijímacie konanie sa bude konať v termíne podľa § 66 ods. 5: 

2. mája 2022  

Najneskôr do termínu konania pohovoru je potrebné doručiť správu z diagnostického vyšetrenia všeobecného intelektového nadania,  vykonanú centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorá nie je staršia ako dva roky. Predmetom prijímacieho konania bude aj pohovor so zameraním na predmety podľa § 64 ods. 1 a na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania podľa § 66 ods. 1: na motiváciu, záujmy, všeobecný prehľad, slovenský jazyk a matematiku. 

Prihláška na štúdium sa podáva do 20. marca 2022. 

Bratislava, 22.2.2022